Стасів Наталія Іванівна

Стасів Наталія Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію “Вплив магнітного поля на електронні та екситонні стани в напівпровідниках” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Автор 195 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: вивчення екситон них станів у напівпровідниках та гетеросистемах на їх основі; дослідження шляхів вдосконалення змісту математичної підготовки студентів  факультету початкової освіти та мистецтва в умовах реформування вищої педагогічної освіти.


Монографії

 1. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Дидактичні аспекти використання різних видів повторення навчального матеріалу з математики у початковій школі. Мodern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I.,  etc. Іnternational Science Group. Boston (USA): Primedia eLaunch, 2021. Р. 467-471.

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. Частина ІІ. Числові множини: Навчально-методичний посібник [для студентів ЗВО] / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Салдан Т.М., Стасів Н.І. Формування прийо­мів моделювання на уроках математики у початковій школі. Нав­чальний посібник [для підготовки фахів­ців другого (магістер­сь­кого) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «По­чат­кова освіта»] – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. – 50 c.

Статті у Міжнародних наукометричних базах

 1. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі // Педагогічні науки: теорія і практика: Науково-педагогічний журнал/ Гол.редактор: Г.В.Локарєва. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – №1(41). – С.28-33. (Index Copernicus (Польща), Norwegian Register for Scienific Journals, Series and Publishers (Норвегія), ERIH PLUS (Норвегія)
 2. Vasylykiv, I., Kovalchuk, V., Biletska, L., Stasiv, N., Vynnytska, N., Viichuk, T. Higher education’s role in developing primary school teachers’ ITcompetence: Information and educational environment. Revista Eduweb, 2023, v.17 n.3, 81–92. (Web of Science з імпакт-фактором).

Статті у фахових виданнях

 1. Стасів Н.І., Дида Г.І. Активізація навчальної мотивації учнів у процесі вивчення початкового курсу математики / Наталія Стасів, Галина Дида //Молодий вчений: науковий журнал. – № 4 (68) квітень 2019 р. – С.281-284.
 2. Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів Н.Ю. Особливості використання навчальних комп’ютерних ігор у початковій школі / Наталія Стасів, Тарас Війчук, Надія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін.. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.82-85.
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі./ Молодий вчений: Науковий журнал. – 2020. № 5 (81). – С.382-385.
 4. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Методичні особливості формування математичних здібностей учнів початкової школи. Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 2(4). – С. 377-386.
 5. Війчук Т.І., Стасів Н.І. Психологічні особливості формування стохастичних уявлень учнів різних вікових груп. Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 3(5). – С. 110-118.
 6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Активізація освітньої діяльності молодших школярів шляхом моделювання сюжетних задач. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 89. 2022. – С.22-25.
 7. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Економічне виховання учнів початкової школи засобами математики. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. Випуск 6. – С.57-63.
 8. Білецька Л.С., Стасів Н.І. Методичні особливості поетапного формування в учнів початкової школи загальних умінь розв’язування сюжетних задач. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 91. 2023. – С.28-32.
 9. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Особливості формування уявлень про змінну на початковому етапі вивчення математики. Acta Paedagogica Volynienses. 1. 2023. – С.89–95.

Патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Стаття. Активізація освітньої діяльності молодших школярів шляхом моделювання сюжетних задач. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 117656 від 28 березня 2023 року.
 2. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Стаття. Економічне виховання учнів початкової школи засобами математики. Acta Paedagogica Volynienses, 2022. Випуск 6. С.57-63. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №118133. Дата реєстрації 14 квітня 2023 р.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Стасів Н.Ю., Іванечко М.Р. Особливості застосування мультимедійних засобів під час вивчення багатоцифрових чисел у початковому курсі математики / Надія Стасів, Марта Іванечко// Мaterials of the XVI Interna­tional scientific and practical Conference «Trends of modern science – 2020», Pedagogical sciences. – Sheffield: Science and education LTD – Р.52-54.
 2. Стасів Н., Стасів Н., Марущак В. Особливості розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного у початковій школі. Results of modern scientific research and development: Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. P. 351-355.
 3. Стасів Н., Криницька І. Формування прийомів розумової діяльності учнів початкової школи у процесі розв’язування задач. The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15 – 18, 2021, London, England.
 4. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю., Марущак В.Р. Особливості розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного у початковій школі/ Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 351-355.
 5. Стасів Н., Полух М. Дидактичні умови формування у молодших школярів початкових уявлень про частини та дроби. Modern challenges to science and practice. Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria 2022. Pp. 435-436.
 6. Стасів Н.І., Бура О.Є. Наступність під час формування обчислювальної компетентності першокласників. Actual problems of practice and science and methods of their solution. Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference. Milan,Italy 2022. Pp. 452-454.
 7. Стасів Н.І., Груник В.Ю. Формування навичок самостійної діяльності учнів на уроках математики у початковій школі. Tendencies of development science and practice. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2022. Pp. 237-240.
 8. Стасів Н. І., Грабович О. С., Кіца Н. І. Методичні аспекти формування умінь і навичок розв’язувати задачі на знаходження частини числа та числа за його частиною у початковій школі // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 243-246.
 9. Стасів Н. І., Зубко В. А., Стасів Н. Ю. Особливості застосування елементів проблемного навчання математики у початковій школі// Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 117-120.

Публікації у матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських конференцій

 1. Стасів Н.І., Машіка В..І. Особливості формування математичних здібностей учнів початкової школи /Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичнюої конференції «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С.87–89.
 2. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю., Рогальська З.В. Дактичні умови формування творчого мислення учнів засобами математики. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2022. Pp. 1049-1052.
 3. Стасів Н.І., Денищенко К.М. Роль засобів наочності в активізації мислення молодших школярів при вивченні математики. Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 478-482.
 4. Стасів Н. І., Огняник Т.І. Формування та розвиток уявлень про натуральне число і лічбу у першокласників // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 27 січня 2023 р.): у 3 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. С.39-40.
 5. Стасів Н.І., Качабульська Х.І. Особливості організації позакласної роботи з математики у початковій школі // Modern research in world science. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2023. Pp. 787-790.
 6. Стасів Н.І., Цвик Р.Р., Брелик О.Я. Використання буквеної символіки для узагальнення знань учнів початкової школи // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 537-539.