Return to Кафедри факультету

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Садова Ірина Ігорівна

Поштова адреса – вулиця Івана Франка, 36, м. Дрогобич

e-mail: metod.po@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1980

Попередні назви кафедри – кафедра методики гуманітарних дисциплін, кафедра педагогіки та методики початкового навчання.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Луцик Дмитро Васильович; доктор педагогічних наук, професор Пантюк Микола Павлович; кандидат педагогічних наук, доцент Стахів Лілія Григорівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 9 викладачів, з них: 2 доктори наук, професори;  7 кандидатів наук, доцентів.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Садова Ірина Ігорівна
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
i.sadova@dspu.edu.ua

Пантюк Микола Павлович
доктор педагогічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
pantiuk.m@dspu.edu.ua

Даниляк Руслана Зіновіївна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
r.danyliak@dspu.edu.ua

Жигайло Оксана Омелянівна
кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
o.zhigailo@dspu.edu.ua

Ілляш Соломія Дмитрівна
кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
s.illyash@dspu.edu.ua

Калита Наталія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
n.kalyta@dspu.edu.ua

Колток Леся Богданівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
l.koltok@dspu.edu.ua

Луців Світлана Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
s.lutsiw@dspu.edu.ua

Стахів Лілія Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
l.stahiv@dspu.edu.ua

Дорошевич Марія Іванівна
діловод кафедри.

 

 

Історія кафедри. Кафедра педагогіки і методики початкової освіти створена у вересні 1980 року (наказ №255 від 08.09.1980 р.) і спочатку мала назву «Кафедра педагогіки та методики початкового навчання». Тоді вона налічувала одинадцять осіб: Д. Луцик (кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри); Г. Арутюнова (кандидат педагогічних наук, декан факультету); Л. Латохіна (кандидат педагогічних наук, доцент); К. Яскевич (кандидат філологічних наук, доцент); С. Курдидик (кандидат біологічних наук, доцент); А. Зимульдінова (старший викладач); М. Проць (старший викладач); М. Кордиш (старший викладач); А. Фок (старший викладач); Є. Катинський (викладач); Н. Сергієнко (старший лаборант).

1989 року (наказ №102 від 26.06.1989 р.) кафедру педагогіки та методики початкового навчання перейменовано на кафедру гуманітарних дисциплін, а 2006 року (наказ №376 від 31.08.2006 р.) в результаті реорганізації (поділу на дві кафедри) їй повернуто назву кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

2014 року (наказ №579 від 22.11.2013 р.) означений структурний підрозділ перейменовано на кафедру педагогіки і методики початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Микола Павлович Пантюк.

Упродовж  2016 – 2021 рр. кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Григорівна Стахів. А із грудня 2021 року завідувачем кафедри обрано доктора педагогічних наук, доцента Садову Ірину Ігорівну.

Від початку створення кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій: А. Фок (1986), А. Зимульдінова (1988), Т. Логвиненко (1991), Л. Гамаль (1994), М. Федурко (1995), Г. Філь (1995), І. Кутняк (2005), Т. Надім’янова (2006), Л. Скалич (2007), Л. Стахів (2007), С. Ілляш (2008), Л. Колток (2008), І. Садова (2009), Н. Калита (2009), Р.Даниляк (2017) та чотири докторські: М. Кравченко (1990), М. Федурко (2006), М. Пантюк (2011), І. Садова (2020). Зріс якісний показник кафедри: вчене звання професора отримала І. Садова; доцента отривали Т. Надім’янова, Л. Стахів, С. Ілляш, Л. Скалич, Н. Калита, Л. Колток, Р. Даниляк.

Вагомим науковим доробком кафедри є написання таких підручників, як Буквар (автори Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак), Буквар для шкіл з польською мовою навчання (автор Д. Луцик), Польська мова для 2 класу (автор Д. Луцик) та навчальний посібник для учителів та учнів “Рідне слово в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі” (автори Д. Луцик, А. Зимульдінова, Г. Філь, О. Химин), Основи дефектології та інклюзивної освіти (автор І. Садова), Методика викладання природознавства (1-4 класи) (автори Л. Стахів, Л. Колток).

Сьогодні на кафедрі працює два доктори педагогічних наук, професори (М. Пантюк, І. Садова); шість кандидатів педагогічних наук, доцентів (Л. Стахів, Л. Колток, Н. Калита, Р. Даниляк, С. Луців, О. Жигайло); один кандидат психологічних наук, доцент (С. Ілляш); діловод кафедри (Л. Пагута).

 

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні  наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Неперервна освіта та виховання в умовах розбудови української національної школи.

Тематика НДР кафедри: Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.

Керівник: Садова Ірина Ігорівна, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

 

 • Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (І. Садова).
 • Підготовка вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти до реалізації професійних компетенцій у виховному процесі (М. Пантюк).
 • Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах соціального та здоров’язбережувального середовища (Л. Стахів).
 • Формування культурологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів як умова його особистісно-професійного розвитку в сучасному освітньому середовищі (Н. Калита).
 • Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів в умовах діяльнісного підходу (Л. Колток).
 • Формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкових класів як умова його особистісно-професійного розвитку в сучасному освітньому середовищі (С. Ілляш).
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в контексті медіаосвіти (Р. Даниляк).
 • Реалізація соціально-емоційного навчанняна на уроках української мови в початковій школі (С.Луців).
 • Сучасні підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у галузі викладання математики (О. Жигайло).

 

Навчальна діяльність.

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності “Початкова освіта” освітніх рівнів “Бакалавр”, “Магістр” і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Дидактика початкової освіти
 • Теорія виховання учнів початкової школи
 • Школознавство
 • Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної  освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі
 • Методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі
 • Основи наукових досліджень
 • Педагогічні технології у початковій школі
 • Інтегроване вивчення предметів у початковій школі
 • Основи педагогічної майстерності вчителя початкової школи
 • Педагогічні основи співпраці вчителя початкової школи з батьками
 • Інклюзивна освіта
 • Педагогічні інновації у початковій школі
 • Діяльнісний підхід у початковій школі
 • Основи партнерської взаємодії у початковій школі
 • Організація діяльності закладу загальної середньої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
 • Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
 • Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти
 • Оздоровчі технології в початковій школі
 • Порівняльна педагогіка
 • Педагогічна конфліктологія
 • Технології навчання природничої освітньої галузі  в початковій школі
 • Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної  освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі
 • Методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі
 • Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі
 • Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі
 • Імідж сучасного вчителя початкової школи
 • Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
 • Управління інноваційними процесами та розвитком закладу освіти

Наукова діяльність

Упродовж 2016 – 2020 рр. викладачі кафедри працювали над проблемою “Стратегії формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України з урахуванням світових освітніх тенденцій”. Із 2021 року науковці досліджують тему “Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з урахуванням світових освітніх тенденцій”.

Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на розробку вдосконалення  методів, форм і засобів підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі. За результатами своїх досліджень НПП кафедри публікують наукову та навчально-методичну продукцію (монографії, підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus), а також апробують наукові ідеї студентів.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогічних, природничих та гуманітарних наук.

Із 2006 до 2022  рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано 2 підручники з грифом МОН України; 1 підручник з грифом університету; 101 навчально-методичний посібник, із них 4 з грифом МОН України; 15 монографій; 20 наукових збірників.

 

Виховна діяльність викладачів кафедри включає бесіди, лекторії з визначеної тематики, робота з дітьми  тимчасово переміщених осіб, організацію виставок студентської творчості, екскурсії до театрів, музеїв, картинних галерей тощо.

Кафедрою проведено низку виховних заходів, серед яких:

 • Учителем школа стоїть;
 • До Дня Збройних Сил України;
 • Літературні вечорниці, присвячені вшануванню пам’яті Тараса Шевченка;
 • Педагогічні читання, приурочені до 90-ої річниці В. Сухомлинського;
 • Педагогічні читання (до 290-річчя від дня народження Г.Сковороди);
 • Вечір-реквієм, присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні і воїнів АТО;
 • Вишиванка – код української нації;
 • До Дня матері.

 

Конференції, проведені кафедрою:

 

 1. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки студентів до виховної роботи в початкових класах у процесі викладання навчальних дисциплін”. Проблемне поле конференції: українська мова і методика її викладання; психологічні основи підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи з молодшими школярами; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання; основи природознавства і методика його викладання; математика і методика її викладання (1990).
 2. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки вчителів початкових класів до роботи в національній школі”. Проблемне поле конференції:українська мова і методика її викладання, дитяча література; педагогіка і народознавство; природознавство і методика його вивчення; математика і методика її вивчення; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання (1992).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи інтеграції навчально-виховної роботи в початкових класах”. Проблемне поле конференції: інтегроване вивчення навчальних предметів на змістовому і методичному рівнях; інтеграція класичної, позакласної та позашкільної навчально-виховної роботи; проблема інтеграції навчально-виховної роботи у спеціалізованих школах (1997).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні основи наступності й перспективності у навчально-виховній роботі між дошкільними закладами, сім’єю та початковою школою”. Проблемне поле конференції: організаційні форми наступності і перспективності під час навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та початкових класах; наступність і перспективність в аспекті виховної роботи дошкільників та учнів початкових класів (1999).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи”. Проблемне поле конференції: наступність в освітній роботі на змістовому рівні між дошкільними закладами, сім’єю та школою; методичне забезпечення реалізації оновленого змісту освіти в початкових класах; підготовка вчителів початкових класів до роботи в школі в умовах реформування загальноосвітньої середньої школи (2001).
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі”. Проблемне поле конференції:методичне забезпечення вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі; мотиви патріотизму і моральних цінностей у творах Івана Франка та його сучасників; питання естетики у художній спадщині Івана Франка і його сучасників (2002).
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій”.Проблемне поле конференції: оптимальне використання змісту освіти у підготовці студентів до педагогічної діяльності; впровадження сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки студентів до професійної діяльності; практична педагогічна діяльність учителів початкових класів щодо використання державного стандарту освіти (2004).
 8. Міжнародна науково-практична конференція “Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти України щодо Болонського процесу”.Проблемне поле конференції: проблема духовності як складова національного виховання; рідна мова – важливий засіб духовного виховання; краєзнавство як джерело духовного виховання майбутніх учителів початкових класів (2006).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителів початкових класів в умовах входження України в Європейський освітній простір”. Проблемне поле конференції:використання змісту освіти у процесі професійної підготовки вчителів початкових класів; організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах, шляхи підвищення їх ефективності; педагогічна практика студентів як один із компонентів їхньої фахової підготовки; підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з батьками та громадськістю (2007).
 10. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції:проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (2009).
 11. Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції:теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2014).
 12. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Формування професійних компетностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України”. Проблемне поле конференції: компетентнісний підхід до підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізації освітнього процесу ВНЗ; формування математичних та інформаційних компетентностей майбутніх учителів початкової школи у ВНЗ; особливості формування мистецьких компетентностей у майбутніх учителів початкової школи; комунікативна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи; підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування креативної компетентності; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2016).
 13. Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика». Проблемне поле конференції: актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової освіти; теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкової школи на засадах компетентнісного підходу; фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми (2017).
 14. Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи». Проблемне поле конференції: актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової освіти; теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкових класів на засадах компетентнісного підходу; фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми, нові підходи; інноваційні підходи до навчання і виховання у початковій школі (2021).

 

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ЗВО.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом вищої освіти НАПН України; Інститутом педагогіки НАПН України; Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника; Київським університетом імені Бориса Грінченка; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Житомирським державним університетом ім. Івана Франка; Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка; Львівським національний університетом імені Івана Франка; Мукачівським державним університетом; Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка; Рівненським державним гуманітарним університетом.

 

Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у багатьох закордонних Міжнародних наукових конференціях: “Parémie národů slovanskych ІV” в Остравському університеті в Остраві Чеської республіки (2006 р., Л. Скалич, Г. Шубак); у Вільнюському університеті (Литва, 2007 р., І. Кутняк, А. Зимульдінова); “Україністика – минуле, сучасне, майбутнє” в Інституті славістики Брненського університету імені Масарика Чеської Республіки (2008 р., Л. Скалич, Г. Шубак); “Наукова і технічна інформація в плануванні і реалізації наукових досліджень та проектів” (м. Варшава, 2014 р., М. Пантюк); “Nauka i inowacja” (м. Перемишль, 2015 р., І. Садова); “Nastolení moderní vědy” (м. Прага, 2015 р, І. Садова), “Society. Integration. Education” (м. Резекне, 2019 р., М. Пантюк, І. Садова); конференція Європейських ректорів “Дипломатія та університетська співпраця. Майбутнє освіти і нові міжнародні виклики” у Дипломатичному інституті італійського Міністерства закордонних справ (м. Рим, 2018 р., М. Пантюк); у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, М. Пантюк).

НПП кафедри беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема у 2020 р. І. Садова пройшла науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему: «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин); у 2022р. Р.Даниляк – наукове стажування на тему «Міжнародне лідерство у ХХІ столітті: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (Дубаї, Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін) в обсязі 6 кредитів (180 год);  у 2022 році С.Ілляш, О.Жигайло, С.Луців – наукове стажування на тему «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Республіка Польща) в обсязі 6 кредитів (180) год.